Thema’s

FAQ Corona

Coronabeleid Onderwijsinstellingen

Het coronabeleid van de UU en HU is gebaseerd op de richtlijnen van de overheid, GGD, en VeiligheidsregioOns algemene beleid (bijvoorbeeld met betrekking tot studieplekken) kun je op onze webpagina’s teruglezen: 

Wat is het Coronabeleid op en rond de UU/HU m.b.t. studentenorganisaties? 

Met de versoepelingen wordt er weer iets meer mogelijk op de UU. Zo kunnen studentenorganisaties en studieverenigingen weer naar hun bestuurskamer en is het mogelijk om vergaderzalen te reserveren en op activiteiten te organiseren. Voor de precieze informatie en meer informatie over studieplekken voor studenten en over onderwijs, verwijzen wij jullie naar bovenstaande links.

Waarom hanteren de UU en HU dit beleid? 

Natuurlijk moeten de UU en HU zich net als elk ander bedrijf houden aan de richtlijnen van de overheid. De UU en HU nemen daarnaast ook hun verantwoordelijkheid als het gaat om het zo veel mogelijk beperken van de verspreiding van het coronavirus. 

Wat is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en hoe zit het met de noodverordening?  

Nederland is opgedeeld in verschillende veiligheidsregio’s. Utrecht valt onder de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)Als het kabinet een persconferentie houdt en bijzondere maatregelen neemt, dan werden deze maatregelen tot voor kort verwerkt in een noodverordening van de Veiligheidsregio. Sinds 1 december 2020 kent Nederland echter de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Deze wet vervangt alle eerdere noodverordeningen. Nu deze nieuwe wet er is, kan de voorzitter van de veiligheidsregio niet meer uit zichzelf maatregelen nemen om de epidemie te bestrijden. Alleen waar de ministeriële regeling niets regelt kunnen gemeentebesturen voortaan nog zelf maatregelen treffen. Die mogen dan natuurlijk niet in strijd zijn met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Ze zijn dus alleen aanvullingen.

Reisjes naar het buitenland

Betekent dit dat je nu (of straks) wel gele landen mag bezoeken?

De UU en HU volgen de richtlijnen van de overheden, en verwachten dat ook studentenorganisaties deze richtlijnen volgen. Lees het reisadvies op de website van overheid welke maatregelen er gelden in het land van bestemming, land(en) van doorreis en bij terugkeer in Nederland. Hou daarnaast ook rekening met het maken van kosten en het aanbetalen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de coronasituatie snel kan veranderen wat kan leiden tot een ander reisadvies. Kijk dus goed naar annuleringsverzekeringen en ga geen betalingen aan die te groot zijn.  Het is verder belangrijk om al je activiteiten steeds te blijven toetsen aan het maatschappelijk klimaat en niet ”het grijze gebied’ op te zoeken. Besturen van studieverenigingen raden wij aan om eventuele reisplannen (ook naar geel gebied) ruim op tijd met de faculteit of opleiding te bespreken.

Kun je aan de UU of HU geld terugvragen als je kosten hebt gemaakt vanwege een geannuleerde reis?

Nee, dit is niet mogelijk. De UU en HU hebben vanaf het begin van de crisis studentbestuurders opgeroepen om heel terughoudend te zijn in het organiseren van grotere en/of kostbare activiteiten, omdat we nu in een tijd leven die heel onzeker is. De kans dat je activiteit door de corona-crisis geen doorgang kan vinden, is helaas heel reëel. Deze situatie gaat voorlopig niet veranderen, dus denk hier heel goed over na voor je een nieuwe activiteit plant.

Je kunt meer lezen over de reisadviezen van de overheid op deze site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan

Introductieactiviteiten 

Zijn introductieactiviteiten toegestaan? 

Tot 1 december kon je alleen een introductieactiviteit organiseren als je hiervoor ontheffing had aangevraagd. Veel organisaties hebben dit gedaan. Sinds de nieuwe Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 van kracht is, hoef je niet meer speciaal voor introductieactiviteiten ontheffing aan te vragen. Voor deze activiteiten gelden nu dezelfde regels als voor andere vergelijkbare activiteiten. Lees hier verder: https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/ontheffingsprocedure-introductieactiviteiten/

Wat is het HU en UU-beleid voor studentenorganisaties rondom de introductieperiode? 

Het beleid is: 

  • Introducties vinden plaats in de periode waarin zij altijd al plaatsvonden: zo zorgen we ervoor dat onze eerstejaarsstudenten zich, net als in andere jaren, aan het begin van het studiejaar thuis voelen in de stad, vrienden maken, en een vangnet hebben om op terug te vallen. 
  • De Utrechtse introducties voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de Rijksoverheid (RIVM), Veiligheidsregio, en de voorwaarden van de UU en/of HU. 

Waarom hanteren de UU en HU dit beleid? 

De UU en HU nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om het zo veel mogelijk beperken van de verspreiding van het coronavirus. Voor de onderwijsinstellingen speelt tevens mee dat hun verantwoordelijkheid verder reikt dan alleen de activiteiten op locatie, zoals op het Utrecht Science Park. De (lokale) overheid legt ook beperkingen op om te voorkomen dat grote groepen mensen in beweging komen, gebruik maken van openbaar vervoer of fietspaden, en zich verplaatsen naar en binnen de stad. De activiteiten van de een hebben consequenties voor de mogelijkheden van de ander. Belangrijk is dus dat we samen moeten optrekken. 

Hoe zit het met de kennismakingstijd van gezelligheidsverenigingen?

De KMT moet plaatsvinden tijdens de periode die hier altijd al voor gold. Omdat de gezelligheidsverenigingen zich moeten houden aan de Gedragscode en de kennismakingstijd gemonitord wordt door een externe adviescommissie zijn geen activiteiten toegestaan met een ontgroeningsachtig karakter die normaliter in de KMT zouden plaatsvinden. Gezelligheidsactiviteiten later in het studiejaar die bedoeld zijn om elkaar en de vereniging te leren kennen kunnen wel doorgaan. Natuurlijk geldt voor alle activiteiten die plaatsvinden, dat de dan geldende richtlijnen vanuit UU, HU, en (lokale) overheden strikt worden gehanteerd.

Controleren van activiteiten 

Moet ik al mijn plannen voorleggen aan de UU en HU? 

Nee dit hoeft niet. De UU en HU zijn niet de handhavers van de coronamaatregelen. Jullie zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Wij adviseren jullie wel dringend om zeer voorzichtig om te gaan met de ruimte die geboden wordt door de (lokale) overheden. We leven in een tijd dat je bijna dagelijks opnieuw moet toetsen wat mogelijk is en wat de maatschappij acceptabel vindt: 

  • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM. Benut de ruimte, maar zoek niet de grenzen (“het grijze gebied”) op. Denk aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
  • Geef het goede voorbeeld. Het bestuur van een studentenorganisatie heeft ook de rol om richtinggevend en corrigerend te zijn naar (aspirant)leden.  
  • Houd altijd rekening met het kunnen terugschalen van de activiteiten. 
  • Plan voorlopig geen grotere (en dure) activiteiten, zoals reisjes naar het buitenland. Het risico is te groot dat je deze moet afzeggen. Eventuele gemaakte kosten kun je dan niet verhalen op de UU of HU.

Wie controleert mijn activiteiten? 

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je activiteiten volgens de geldende (maatschappelijke) normen en regels plaatsvinden. Als je ook maar enige twijfel hebt, check bij de Gemeente en/of GGD. 

Wanneer is een activiteit een evenement? 

In principe moet je voor een evenement een vergunning hebben. Maar let op: een activiteit kan al snel een evenement worden! Zo kan een barbecue in een park door de Gemeente snel gezien worden als een vergunningplichtige activiteit. Zorg dus dat je dit van tevoren checkt en toestemming hebt. 

Bestuursbeurzen en bestuursopvolging 

Kan ik in het studiejaar 2021-2022later beginnen met collegegeldvrij besturen (bijvoorbeeld als de vereniging weer open is)? 

Collegegeldvrij besturen is een uitzonderingsvoorziening die wettelijk alleen voor de duur van één jaar kan worden afgegeven. Collegegeldvrij besturen is dus alleen mogelijk van 1 september t/m 31 augustus. In deze periode mag je op geen enkele wijze deelnemen aan het Hoger Onderwijs. Bestuurders die van plan zijn om naast hun bestuursactiviteiten onderwijs te volgen, kunnen net als de meeste andere studentbestuurders doen, gebruik maken van de standaardregeling voor bestuursbeurzen. 

Hoe zit het straks met de Toetsing van onze organisatie als wij de afgelopen maanden geen activiteiten hebben kunnen organiseren, of niet kunnen voldoen aan de 75/25%-regel, en/of de 100 leden niet halen? 

Wij zijn ons ervan bewust dat het (verenigings)leven door de corona-crisis enorm is veranderd. Dit geldt zowel voor het collegejaar 2019-2020, als in ieder geval voor 2020-2021. Om hier rekening mee te houden is er gekozen voor een speciale ‘Toetsing Light’. Meer informatie hierover is te vinden op de desbetreffende pagina.

Ondersteuning 

Hoe ondersteunen de HU en UU de studentenorganisaties? 

De medewerkers van de HU en UU proberen studentenorganisaties bij te staan, bijvoorbeeld door advies en informatie te geven. Houd hen vooral op de hoogte van wat er bij jouw vereniging of organisatie speelt en welke vragen jij hebt. Waar mogelijk kunnen zij met hun antwoord aan jou ook andere organisaties helpen. 

Kunnen we aanspraak maken op financiële steun? 

De UU en HU maken het mogelijk voor studentenorganisaties om in ieder geval in 2021 activiteitensubsidie aan te vragen voor standaardactiviteiten die extra kosten met zich meebrengen vanwege corona. Lees hier verder. Deze subsidie is echter niet bedoeld voor bijvoorbeeld misgelopen inkomsten en annuleringskosten. Het lastige aan de huidige crisis is dat het voor iedereen onduidelijk is hoe lang deze situatie gaat duren en hoe erg de schade, óók voor de UU en HU, gaat worden. Wij adviseren studentenorganisaties daarom om goed in kaart te brengen wat er met de organisatie gebeurt als bijvoorbeeld minder eerstejaars lid worden, activiteiten geen doorgang vinden, ouderejaars niet opnieuw inschrijven, en sponsorcontracten niet verlengd worden. Breng ook in kaart op welke punten er eventueel bezuinigd kan worden. 

Tips: 

Meer informatie 

Waar kan ik alle informatie vinden? 

Onze mailberichten worden verstuurd naar het dagelijks bestuur van de erkende studentenorganisaties. Daarnaast wordt de corona-update binnen de UU doorgestuurd naar de assessoren van de verschillende faculteiten. Als je deze berichten wilt ontvangen verwijzen wij je door naar hetzij je eigen bestuur, hetzij je assessor. Op deze website staat ook een overzicht van onze mailberichten.

Bij wie kunnen we terecht met vragen? 

Algemene hulplijnen: 

  • Gemeente Utrecht coronalijn: 14 030. www.utrecht.nl/corona 
  • RIVM publieksinformatienummer over corona: 0800 – 1351 

Disclaimer: wij proberen deze site zo goed en zo snel mogelijk up to date te brengen. Het doorvoeren van wijzigingen kost echter veel tijd. Vaak moeten we deze namelijk met meerdere partijen afstemmen. Mocht je twijfelen over het antwoord op de FAQ’s of iets zien dat onduidelijk is: mail ons via studentenparticipatie@hu.nl en/of bestuurlijkactiefuu@uu.nl.  

enEnglish