Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Check het Beleidskader! Het beleidskader voor studentenorganisaties is het document aan de hand waarvan studentbestuurders en studentenorganisaties zich kunnen informeren over de voorwaarden voor ondersteuning en de beschikbare voorzieningen van de UU en HU. Zo worden studentenorganisaties elke drie jaar getoetst aan de voorwaarden uit het kader (de Toetsing). Er wordt dan gekeken in hoeverre organisaties voldoen aan de voorwaarden en of dit aanleiding is tot het toekennen en/of het verhogen of verlagen van basissubsidies en bestuursbeurzen. Het nieuwe beleidskader moet door een veranderde opzet, de toevoeging van alle (ook niet financiële) voorzieningen, en een helderdere formulering beter zichtbaar maken wat de UU en HU aan studentenorganisaties bieden en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Nieuw in het beleidskader zijn enkele aandachtspunten waarmee de colleges van bestuur  studentenorganisaties willen stimuleren om zich voor een grotere doelgroep en binnen een bredere context in te zetten:

Internationalisering: aandacht voor de internationale student Een steeds groter deel van de studenten in Utrecht is afkomstig uit het buitenland en studeert een paar maanden of soms zelfs de hele bachelor en/of master aan de universiteit of hogeschool. Ook die studenten hebben behoefte aan sociale omgeving en zouden graag deelnemen aan het Utrechtse studentenleven. Studentenorganisaties zouden voor deze studenten bijvoorbeeld de volgende activiteiten/faciliteiten kunnen verzorgen: (bijzondere) tijdelijke lidmaatschappen, (sport)clinics, een Engelstalige website, rondleidingen op de sociëteit enzovoort.

Introductie: aandacht voor zowel de startende bachelor- als masterstudent Er is een grote groep studenten in de masterfase die uit een andere stad (of uit een ander land) komt, maar graag deel zou gaan uitmaken van het Utrechtse studentenleven. Ook voor deze groep kunnen studentenorganisaties  activiteiten en bijzondere lidmaatschappen realiseren. Een aparte introductieperiode voor deze doelgroep zou veel studenten kunnen helpen om zich meer thuis te voelen in Utrecht en aan onze onderwijsinstellingen.

Community vorming: o.a. door meer onderlinge samenwerking tussen studentenorganisaties Met een community wordt een leef- en studeeromgeving bedoeld waar elke student, ongeacht herkomst of afkomst, zich thuis voelt en het gevoel heeft ergens onderdeel van uit te maken. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke community ook een positieve weerslag heeft op het studiesucces van de student. Dit is één van de redenen dat zowel de Universiteit Utrecht als Hogeschool Utrecht zich de komende jaren meer gaat richten op het versterken van dit gemeenschapsgevoel tussen studenten, studentenorganisaties en de onderwijsinstellingen. Studentenorganisaties kunnen hier zelf een bijdrage aan leveren door meer de onderlinge samenwerking op te zoeken (denk hierbij aan gezamenlijke congressen, gezamenlijke debatten, en gecombineerde sporttoernooien). Door samen activiteiten te organiseren, creëer je een diverser en nog rijker studentenleven dan Utrecht al rijk is. Op onze website vind je het grote aantal studentenorganisaties dat Utrecht rijk is, en kun je kijken met welke organisatie je zou kunnen samenwerken.

Je vindt het Beleidskader 2015 via: www.bestuurlijkactiefutrecht.nl > regelingen.