Subsidies en Sponsoring

Basissubsidie

De basissubsidie is een subsidie voor vaste organisatielasten die wordt toegekend aan organisaties of (sub)clusters die specifiek door de colleges van bestuur zijn aangewezen, hetzij omdat zij een bepaald kwaliteitsniveau hebben, hetzij een belangrijke inbreng hebben in het maatschappelijke leven in Utrecht, hetzij bepaalde taken van de onderwijsinstellingen overnemen, maar bovendien middels hun activiteiten een constante kwalitatieve continuïteit hebben aangetoond. In het verleden ontving een kleine groep organisaties deze basissubsidie. Echter is besloten om dit tijdens de Toetsing 2021 te herzien, aangezien dit niet meer recht deed aan de diversiteit aan studentenorganisaties.

De basissubsidie wordt toegekend aan studentenorganisaties die door de colleges van bestuur worden erkend én bestuursbeurzen ontvangen. Volgens de subsidieregeling studentenorganisaties wordt de basissubsidie toegekend voor de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten. De hoogte van de basissubsidie is gebaseerd op het aandeel beurzen in de totale verdeling van de bestuursbeurzen. Ditzelfde percentage is gebruikt om de hoogte van uw basissubsidie vast te stellen. Een basissubsidie wordt vastgesteld voor een periode van 3 jaar met het oog op de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar kernactiviteiten.

In september zal de subsidie door zowel Hogeschool Utrecht als de Universiteit Utrecht aan de organisatie worden uitgekeerd. Deze bedragen samen vormen het subsidiebedrag. In juni ontvangt de organisatie van de instelling een verantwoordingsformulier. Dit formulier dient uiterlijk 1 augustus, samen met een inhoudelijke en financieel jaarverslag, digitaal aan de dienst Onderwijs, Onderzoek en  Studentzaken (HU) als Studenten, Onderwijs & Onderzoek (UU) te worden opgestuurd. Als de subsidie besteed is en dit verslag tijdig wordt ingediend ontvangt u deze subsidie ook het daaropvolgende collegejaar. Is dit niet het geval dan heeft dit consequenties voor de daaropvolgende jaren.

Verdeling Bestuursbeurzen en basissubsidies 2022-2023

 

enEnglish