Bestuursbeurzen

Beurzen UU

Ga je in een bestuur of commissie van een erkende studentenorganisatie van de Universiteit Utrecht en wil je een bestuursbeurs aanvragen? Dan vind je hier meer informatie.

Waar is een bestuursbeurs voor bedoeld?

Een bestuursbeurs is compensatie voor potentiële studievertraging van de individuele bestuurder. Wil je een bestuurder een maximale beurs van €4250 toekennen? Dan geef je hiermee dus eigenlijk aan dat deze specifieke bestuurder zoveel werk te doen heeft dat die naar verwachting een jaar studievertraging oploopt. Deze bestuurder kan dan met de beurs (een deel van de) eventuele onkosten van deze eigen studievertraging betalen. De UU en HU controleren niet of studentbestuurders het geld ook daadwerkelijk aan hun studievertraging besteden. Dit valt namelijk onder de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

Het is niet de bedoeling dat één bestuurder al het geld ontvangt om te verdelen onder medebestuurders. Wij raden dit af, omdat hier jaarlijks binnen een bestuur veel gedoe over komt. Nogmaals: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de studentbestuurder.

Hoe vraag je een bestuurbeurs aan?

De procedure verloopt in het kort als volgt:

Stap 1: Het bestuur van de studentenorganisaties bepaalt wie een beurs mag aanvragen.
Stap 2: De UU stuurt half augustus een mail aan alle organisaties op de Bijlage dat de beurzen aangevraagd kunnen worden.
Stap 3: Het bestuur vult in het Excel-bestand voor de UU en voor de HU apart in wie voor welke functie een beurs mag ontvangen. Ook geeft het bestuur per functie aan hoe hoog de bestuursbeurs is. Het bestuur doet er verstandig aan om alleen die studenten voor te dragen die voldoen aan de voorwaarden (anders is het geld kwijt). Het bestuur stuurt het juist ingevulde Excel-bestand terug naar bestuursbeurs@uu.nl.
Stap 4: De UU stuurt na ontvangst van het Excel-bestand de individuele UU-bestuurders per e-mail een uitnodiging om in OSIRIS-ZAAK de beurs aan te vragen.
Als de bestuurder een bestuursbeurs van €4250 mag aanvragen geeft deze student in OSIRIS-ZAAK aan of hij/zij gebruik wil maken van de voorziening Collegegeldvrij Besturen.
Stap 5: De individuele bestuurder regelt de randvoorwaarden om de beurs te mogen ontvangen, zoals de (her-)inschrijving, afgeven van een machtiging voor het innen van collegegeld in één keer of in termijnen (dit geldt ook voor bestuurders die de voorziening collegegeldvrij NIEUWE stijl aanvragen) en uitstel afstuderen etc.
Stap 6: Het College van Bestuur stuurt een formeel besluit over de eventuele toekenning

Lees het uitgebreide stappenplan voor een toelichting bij bovenstaande procedure.

Wanneer kom je in aanmerking voor een bestuursbeurs?

Hoofdregel 1 is dat je studentenorganisatie in aanmerking moet komen voor bestuurbeurzen. Je vindt in de Bijlage het overzicht van organisaties die in aanmerking komen voor beurzen.
Hoofdregel 2 is dat alleen studenten die voldoen aan de Regeling Bestuursbeurzen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In artikel 4, lid 1 vind je de voorwaarden waar de individuele bestuurder in principe aan moet voldoen.

LET OP! Blijkt een kandidaat-bestuurslid vooraf of tijdens de controle niet te voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de bestuursbeurs niet toegekend of ingetrokken. 

Word je voorgedragen voor een bestuursbeurs en blijkt dat je niet voldoet aan de voorwaarden? Dan krijg je geen bestuursbeurs en is de organisatie die bestuursbeurs kwijt. Dit zien we vooral bij UU-studenten die na 5 jaar nog geen bachelor hebben of masterstudenten die via HBO en premaster aan een UU-master zijn begonnen.

Bij twijfel mail naar: bestuursbeurs@uu.nl. Vermeld je  studentnummer, organisatie en bedrag dat je aan bestuursbeurs in 24-25 gaat krijgen.

Let op: als een bestuurder tussentijds stopt met het bestuur mag deze bestuursbeurs niet worden herverdeeld, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht ter beoordeling aan de onderwijsinstelling. Laat de voorzitter/praeses in dit geval contact opnemen met de UU via bestuursbeurs@uu.nl. 

Bijzondere voorziening: collegegeldvrij besturen

Collegegeldvrij besturen is een bijzondere voorziening die in de wet staat. Alleen studenten die een beurs ontvangen van €4250 kunnen gebruik maken van deze bijzondere voorziening. Er zijn twee varianten:

  • OUDE stijl: je staat niet ingeschreven bij de UU.
  • NIEUWE stijl: je staat wel ingeschreven bij de UU, maar betaalt geen collegegeld.

Lees hier meer informatie over collegegeldvrij besturen. Er zitten namelijk ook nadelen aan deze bijzondere voorziening.

Bijzondere voorziening: uitstel afstuderen

Uitstel van afstuderen is een bijzondere voorziening van de UU. Kun je afstuderen, maar wil je dit uitstellen om een bestuursbeurs te ontvangen? Dan kun je bij de examencommissie van je opleiding verzoeken om uitstel van afstuderen op grond van een bestuursfunctie waarvoor je bestuursbeurs van tenminste € 425 kunt ontvangen. Maar let op:

  • Check goed of je blijft voldoen aan artikel 4 lid 1 onder c van de Regeling Bestuursbeurzen een jaar langer voor je bachelor of master ingeschreven staat.
  • Je mag in je bestuursjaar afstuderen, maar moet dan wel de rest van je bestuursjaar ingeschreven blijven staan en zelf het collegegeld betalen om je beurs te behouden.

Hierop geldt één uitzondering: als je collegegeldvrij gaat besturen mag je juist NIET gedurende je bestuursjaar afstuderen. Dus ook niet op 31 augustus 2025. Wat kan wel?

  • Je moet uitstel van afstuderen aanvragen tot én met september 2025;
  • Je kunt pas in september 2025 formeel afstuderen. Dit kan problemen opleveren met je inschrijving voor een master per 1 september 2025! Vraag bij de toelatingscommissie van je master na of dit is toegestaan.
  • Bovendien moet je om te kunnen afstuderen voor de bachelor je in 2025-2026 herinschrijven voor die bachelor en tot en met de maand waarin je afstudeert collegegeld betalen. Zodra je bent afgestudeerd kun je je uitschrijven voor die bachelor..
  • Heb je je masterdiploma uitgesteld? Dan moet je je dus in september 2025 opnieuw inschrijven, opnieuw collegegeld betalen (zelf) en dan kun je pas afstuderen.
  • Voor herinschrijven voor je bachelor en inschrijven voor je master betaal je maar één keer het wettelijk collegegeld.
  • Meer informatie over uitstel van afstuderen vind je op de website van de UU.

Bijzondere voorziening: flexstuderen

De minister van OCW heeft het experiment flexstuderen per 1 september 2023 gestopt. De UU heeft een arrangement getroffen via het profileringsfonds. Daardoor kan het  flexstuderen de facto worden gecontinueerd in 2023-2024.  Deze mogelijkheid bestaat slechts voor één studiejaar, namelijk 2023-2024. Per 2024-2025 is flexstuderen niet langer mogelijk.

Meer informatie vind je hier.

Meer informatie nodig?

 

enEnglish