Inclusie en cultuur binnen studentenorganisaties

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op maandag 20 november en is niet meer actueel

– English below – 

Training ‘Inclusie en cultuur binnen studentenorganisaties’

We bespreken hoe je omgaat met het maken van ‘fouten’ aangezien deze angst vaak doet bevriezen als het gaat over diversiteit en inclusie. Samen met de andere studentbestuurders onderzoek je wat het betekent om kritisch te zijn op de gang van zaken en omgangsvormen binnen de eigen studentenorganisatie. Wij geven toegankelijke tips waar je mee aan de slag kunt wat betreft de organisatie van evenementen, het maken van beleidsplannen, en het, in plaats van incidenteel, zorgen dat inclusie structureel op de agenda komt te staan. Daarnaast besteden we aandacht aan het onderwerp micro-agressies en hoe je je hier tegen uitspreekt.

Tijdens de training werken we aan het gevoel van zelfvertrouwen om actie te ondernemen wat betreft inclusiviteit. Zodat je je vervolgens gesterkt door deze nieuwe kennis concreet gaat inzetten voor voor dit doel binnen jouw studentenorganisatie.

House of Equality x Bestuurlijk Actief Utrecht

House of Equality is een trainingsbureau gespecialiseerd in diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en antidiscriminatie.

Onze interactieve trainingen zijn opgebouwd rondom drie pijlers: theorie, oefening en gesprek. Ons uitgangspunt is om een veilige sfeer te creëren waarin iedereen hun mening kan onderzoeken en hun verhalen kan delen. Wij bieden handvatten aan zodat je elkaar beter leert begrijpen. Deze handvatten kun je inzetten bij het creëren van een studentenorganisatie waarin huidige en toekomstige leden zich thuis voelen. Wij behandelen ingewikkelde thema’s op een toegankelijke manier, de onderwerpen worden hierdoor niet minder lastig maar wel minder spannend!

Je doet niet alleen oefeningen met elkaar maar krijgt ook de mogelijkheid om te oefenen met Anna Kenza als trainingsacteur. De trainers begeleiden de groepsgesprekken en je kan hen als experts vragen stellen. Waar loop je tegenaan? Of is er iets wat je niet begrijpt maar nooit hebt durven vragen?

Wil je meer weten over House of Equality en de trainers? Kijk dan op onze website www.houseofequality.nl of onze Instagram @houseofequality.nl!

Trainingen
De ‘Inclusie en cultuur binnen studentenorganisaties‘ training zal herhaald worden georganiseerd in oktober en november. De data vind je hieronder. Daarnaast zullen er vier terugkomsessies worden georganiseerd in het voorjaar van 2024.

 • Maandag 23 oktober van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Donderdag 26 oktober van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 2 november from 10h00 – 13h30 (ENG, also accessible for NL)
 • Maandag 6 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Friday 10 november from 10h00 – 13h30. (ENG, also accessible for NL)
 • Donderdag 16 november van 10u00 – 13u30. (NL)
 • Vrijdag 17 november van 10h00 – 13h30 (NL)
 • Maandag 20 november van 10h00 – 13h30 (NL)

Dankzij het UU EDI-office en Nationaal Programma Onderwijs kunnen deze trainingen kosteloos aangeboden worden.

 

Training ‘Inclusion and culture within studentorganisations’

We discuss how to deal with making ‘mistakes’ as this fear often makes you freeze when it comes to diversity and inclusion. Together with other student board members, you will explore what it means to be critical of the way things are done and manners within your own student organisation. We will give you tips you can use to organise events, make policy plans and ensure that inclusion is put on the agenda structurally, rather than occasionally. In addition, we focus on the topic of micro-aggressions and how to speak out against them.

During the training, we work on feeling confident to take action on inclusiveness. So that, strengthened by this new knowledge, you will then concretely commit to this goal within your student organisation.

House of Equality x Bestuurlijk Actief Utrecht

House of Equality is a training agency specialising in diversity, inclusion, equality and anti-discrimination.

Our interactive trainings are built around three pillars: theory, practice and conversation. Our starting point is to create a safe atmosphere where everyone can explore their views and share their stories. We offer tools to help you understand each other better. You can use these tools to create a student organisation in which current and future members feel at home. We deal with complicated topics in an accessible way, which does not make them less difficult but rather less exciting!

You will not only do exercises with each other but also have the opportunity to practice with Anna Kenza as a training actor. The trainers guide the group discussions and you can ask them questions as experts. What are you running into? Or is there something you don’t understand but never dared to ask?

 

Trainings

The Inclusion for student organisations training will be organised 10 times in November and December 2022. You can find the dates below. In addition, five return sessions will be organised in spring 2023.

 • Wednesday 2 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 3 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Monday, November 7 from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Monday November 14 from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Friday November 18 from 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Monday November 21 from 10h00 – 13h30. (ENG)
 • Wednesday November 23 from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Tuesday 29 November from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Thursday 1 December from 10h00 – 13h30 (NL)
 • Wednesday 7 December from 10:00 – 13h30 (NL)

Thanks to the UU EDI Office and National Education Programme, these trainings may be provided for free.