Reguliere bestuursbeurzen – UU

Op deze pagina vinden studenten van de Universiteit Utrecht die in 2018-2019 een bestuursbeurs krijgen voor hun werk voor een studentenorganisatie (hiermee bedoelen we ook een studievereniging van de Universiteit Utrecht) de volgende informatie:

 • De aanvraagprocedure voor het bestuur en de UU-studenten die een bestuursbeurs krijgen in 5 stappen
 • Algemene informatie over bestuursbeurzen
 • De voorwaarden voor UU-studenten om een bestuursbeurs te krijgen
 • Meer informatie

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit vijf stappen. Let er op dat de individuele studentbestuurder volgens de regeling zijn/haar aanvraag vóór aanvang van de bestuursactiviteit moet hebben ingediend. De onderwijsinstellingen gaan ervan uit dat alle besturen en (kandidaats)bestuursleden op de hoogte zijn van de regelingen en deadlines van de Universiteit Utrecht.

Stap 1: Medio augustus 2018 krijgt de contactpersoon van de studentenorganisatie een e-mail via het account dat bij UU/HU bekend is. In die e-mail staat een instructie hoe hij/zij de bestuursbeurzen kan verdelen over de bestuurs- en commissieleden die hiervoor in aanmerking komen én aan de voorwaarden voldoen. 

Stap 2: De contactpersoon vultzo spoedig mogelijk in een Excel bestand de studentnummers, namen, functies en het bedrag aan bestuursbeurs in, en stuurt dit Excel bestand naar de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht geeft aan de Hogeschool Utrecht de gegevens van de HU-studenten door.

LET OP 1

Formeel moeten de bestuursbeurzen voor 1 september worden aangevraagd.  Maar om praktische redenen voor studentbestuurders gelden de volgende informele deadlines:

 • voor studentbestuurders die een maximale bestuursbeurs van € 4250 krijgen en voor studentbestuurders die tussen 1 juli 2018 en 1 november 2018 in functie treden, is de deadline 1 november 2018.
 • voor studentbestuurders die een maximale bestuursbeurs van € 4250 krijgen en voor studentbestuurders die tussen 1 november 2018 en 1 februari 2019 in functie treden, is de deadline 1 februari 2019.
 • voor studentbestuurders (in de praktijk zijn dit commissieleden) die tussen 1 februari 2019 en 1 juni 2019 in functie treden, is de deadline 1 mei 2019. Deze groep studentbestuurders kan tot uiterlijk 1 juni 2019 een bestuursbeurs aanvragen dus het is van belang dat de contactpersoon tijdig de studentbestuurder voordraagt voor een bestuursbeurs.

LET OP 2

Blijkt een kandidaat-bestuurslid vooraf of tijdens de steekproef niet te voldoen aan de voorwaarden, dan wordt de bestuursbeurs niet toegekend of ingetrokken. De bestuursbeurs mag niet worden herverdeeld.

Stap 3: Pas na ontvangst van het Excel bestand stuurt de Universiteit Utrecht stuurt de studentbestuurder een digitale uitnodiging om de bestuursbeurs via OSIRIS-zaak aan te vragen.

Stap 4: De studentbestuurder dient de aanvraag binnen drie weken in via OSIRIS-zaak.

Studentbestuurders die in 2017-2018 voor de bachelor of master kunnen afstuderen  maar dit afstuderen willen uitstellen, kijken op Uitstel afstuderen

Studentbestuurders die een bestuursbeurs van € 4250 ontvangt kan op het ditiale aanvraagformulier aangeven of hij/zij gebruik wil maken van de voorziening Collegegeldvrij besturen

Stap 5: Binnen vier weken krijgt de studentbestuurder een formeel besluit van het college van bestuur via de e-mail. De volledige tekst van het besluit is terug te lezen in OSIRIS-zaak. Het bedrag wordt tot en met augustus 2019 in gelijke termijnen uitbetaald. 

Voorbeeld: Emma vraagt begin september 2018 haar bestuursbeurs van € 1500 aan. De uitbetaling start in de maand oktober 2018. De € 1500 aan bestuursbeurs wordt verdeeld over de maanden oktober 2018 tot en met augustus 2019. Dit zijn 11 maanden. Per maand krijgt zij € 136,66.

Algemene informatie over bestuursbeurzen

De colleges van bestuur van de UU en HU stellen eenmaal in de drie jaar vast welke studentenorganisaties voor de duur van drie collegejaren in aanmerking komen voor reguliere bestuursmaanden. In januari 2016 zijn de bestuursbeurzen voor de collegejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 door de colleges van bestuur vastgesteld. De decanen van de UU-faculteiten hebben ook de verdeling van de bestuursbeurzen voor hun studieverenigingen vastgesteld. In sommige gevallen heeft een decaan extra bestuursbeurzen bij het college van bestuur ingekocht.  

De verdeling voor het collegejaar 2018-2019 vind je in de Bijlage 2018-2019. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Om een indruk te krijgen welke studentenorganisaties een bestuursbeurs krijgen verwijzen je naar de Bijlage 2018-2019. Per studentenorganisatie staat het aantal bestuursbeursmaanden vermeld. Een maand bestuursbeurs staat gelijk aan € 425.

Studieverenigingen: de faculteitsdecanen van de Universiteit Utrecht hebben de verdeling van de bestuursbeurzen voor hun studieverenigingen vastgesteld. In sommige gevallen heeft een faculteitsdecaan extra bestuursbeurzen bij het college van bestuur ingekocht. Deze staan dan in de Bijlage vermeld als facultaire of College bestuursbeurs. Het aanvragen van facultaire beurzen gaat op exact dezelfde manier als reguliere beurzen. Een studievereniging mag aan een bestuursfunctie een bestuursbeurs toewijzen die is samengesteld uit een reguliere bestuursbeurs en een facultaire bestuursbeurs. Het totaalbedrag van één bestuursfunctie mag maximaal € 4250 zijn.

Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten: in de Bijlage staan ook bestuursbeurzen voor een bijzondere eenmalige specifieke activiteit voor 2018-2019 vermeld. Bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten zijn ook beschikbaar voor erkende organisaties die niet op de Bijlage staan (deadline aanvraag elk jaar op 1 mei). De contactpersoon van de studentenorganisatie die bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten krijgt, ontvangt van de Universiteit Utrecht hiervoor een apart Excel bestand.

 

Voorwaarden bestuursbeurs die gelden voor alle studentbestuurders die aan de Universiteit Utrecht studeren

 1. De studentenorganisatie staat in de Bijlage 2018-2019. Staat jouw organisatie er niet op dan hebben de studentenorganisatie en jij géén recht op een bestuursbeurs.
 2. Aan jouw functie is een bestuursbeurs gekoppeld van minimaal € 1 en maximaal € 4250.
 3. Inschrijving en collegegeld: je staat het hele studiejaar 2018-2019 als voltijdstudent ingeschreven en betaalt aan de UU het wettelijk collegegeld voor je eerste bachelor of master. Een Bewijs Betaald Collegegeld van een andere instelling voldoet niet (zie ook informatie over collegegeld).
 4. Als je voor of in 2018-2019 formeel afstudeert voor je master is er vanaf de maand na je afstuderen geen recht meer op een bestuursbeurs en zal er (indien nodig) verrekening plaatsvinden.
 5. Studiefinanciering: je ontvangt het hele studiejaar 2018-2019 studiefinanciering variërend van € 0 tot het maximale leenbedrag. Als je studiefinanciering ontvangt krijg je automatisch ook de Ov-kaart (als je er nog recht op hebt).
 6. Studievoortgangseis: voordat je gaat besturen heb je voldoende EC (studiepunten) behaald. Per maand dat je ingeschreven stond gemiddeld 2,5 EC.
 7. Inschrijvingsduur: je mag voordat je gaat besturen niet te lang voor je bachelor of master ingeschreven hebben gestaan. Voorbeeld: als je in 2018-2019 zesdejaars wordt en nog bachelorstudent bent, kom je niet in aanmerking voor een bestuursbeurs.

Tips en valkuilen

 • Als je in 2017-2018 formeel afstudeert voor een eerste bachelor in het HBo of Wo en je begint in of na je bestuursjaar met een tweede bachelor dan betaal je formeel instellingscollegegeld. Als je instellingscollegegeld betaalt kom je niet in aanmerking voor een bestuursbeurs.
 • je staat voor twee bachelors ingeschreven. Als je in 2017-2018 formeel afstudeert voor een eerste bachelor maar nog niet voor de tweede bachelor, je gebruik maakt in 2018-2019 gebruik van de voorziening Collegeledvrij besturen oude-stijl en je gaat na je bestuursjaar door met je tweede bachelor, val je uit overgangsrecht. Je gaat dan voor de tweede bachelor het instellingscollegegeld betalen.
 • Je kunt de OV-kaart alleen maar opsparen voor later als je tegelijkertijd óók je studiefinanciering (lening e.d.) stopzet.

Alle voorwaarden voor een bestuursbeurs zijn te vinden in artikel 4 van de regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties.

Een uitleg van de voorwaarden en meer informatie over de wijze van uitbetaling van een bestuursbeurs vind je in voorwaarden bachelorstudenten en voorwaarden voor masterstudenten.

Meer informatie

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie vragen? Twijfel je bijvoorbeeld of je aan de voorwaarden voldoet?  Het team studentendecanen geeft UU-studenten graag advies. Stuur een e-mail naar bestuursbeurs1819@uu.nl